fbpx

AVÍS LEGAL

Última revisió: Abril 2021

Informació conforme l’establert a l’article 10 de la LSSI

El titular d’aquest web és:

POSSUMS TECH AND COMMUNICATION SL

Carrer Cartellà, 27

Girona (17007)

info.amazcat.cat

info@amazcat.cat

Condicions d’ús

L’ús d’aquest web implica l’acceptació plena dels termes i condicions d’aquest avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat espanyol. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li.

Propietat intel·lectual i industrial

La totalitat del contingut d’aquest lloc web, ja siguin textos, imatges, sons, marques, logotips o altres elements, així com subestructura, disseny, combinacions de colors o forma de presentació dels materials, estan protegits per drets de propietat industrial i intel·lectual que l’usuari d’aquest lloc web ha de respectar. No és lícita la seva transformació o alteració, comunicació pública o qualsevol altra forma d’explotació per qualsevol procediment sense l’autorització expressa de POSSUMS TECH AND COMMUNICATION SL

Responsabilitat sobre els continguts

Encara que POSSUMS TECH AND COMMUNICATION SL actua amb la màxima diligència possible, es pot donar el cas que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada en el moment que l’usuari del lloc web el consulti. Per això, les informacions que es presenten en aquesta web tenen una funció orientativa i no obliguen a POSSUMS TECH AND COMMUNICATION SL.

POSSUMS TECH AND COMMUNICATION SL no serà responsable de la informació que es pot obtenir a través d’enllaços inclosos al seu web.

POSSUMS TECH AND COMMUNICATION SL es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, modificacions o actualitzacions de la informació i de qualsevol dels elements que integrin el disseny i configuració de la pàgina web.

Llei aplicable i jurisdicció:

L’ús d’aquest lloc web implica l’acceptació plena dels termes i condicions de la present política legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament per la legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer qualsevol qüestió que es susciti sobre ella. L’usuari, per virtut de la seva acceptació renúncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d’Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li.

AVISO LEGAL

Última revisión: Abril 2021

Información conforme lo establecido en el artículo 10 de la LSSI

El titular de esta web es:

POSSUMS TECH AND COMMUNICATION SL

Calles Cartellà, 27

Girona (17007)

info.amazcat.cat

info@amazcat.cat

Condiciones de uso

El uso de este sitio web implica la aceptación plena de los términos y condiciones de este aviso legal. Los posibles conflictos relativos a esta web se regirán exclusivamente por el derecho del Estado español. Toda persona usuaria del web, independientemente de la jurisdicción territorial desde la que se produzca su acceso, acepta el cumplimiento y respeto de estas cláusulas con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderle.

Propiedad intelectual e industrial

La totalidad del contenido de este sitio web, ya sean textos, imágenes, sonidos, marcas, logotipos u otros elementos, así como subestructura, diseño, combinaciones de colores o forma de presentación de los materiales, están protegidos por derechos de propiedad industrial e inteligente · intelectual que el usuario de este sitio web debe respetar. No es lícita su transformación o alteración, comunicación pública o cualquier otra forma de explotación por cualquier procedimiento sin la autorización expresa de POSSUMS TECH AND COMMUNICATION SL.

Responsabilidad sobre los contenidos

Aunque POSSUMS TECH AND COMMUNICATION SL actúa con la máxima diligencia posible, puede darse el caso de que algún dato o información no esté del todo actualizada en el momento que el usuario del sitio web lo consulte. Por ello, las informaciones que se presentan en esta web tienen una función orientativa y no obligan a POSSUMS TECH AND COMMUNICATION SL.

POSSUMS TECH AND COMMUNICATION SL no será responsable de la información que se puede obtener a través de enlaces incluidos en su web.

POSSUMS TECH AND COMMUNICATION SL se reserva la facultad de realizar, en cualquier momento y sin necesidad de preaviso, modificaciones o actualizaciones de la información y de cualquiera de los elementos que integren el diseño y configuración de la página web.

Ley aplicable y jurisdicción:

El uso de este sitio web implica la aceptación plena de los términos y condiciones de la presente política legal. Los posibles conflictos relativos a esta web se regirán exclusivamente por la legislación española, siendo competentes los Juzgados y Tribunales españoles para conocer de cuantas cuestiones se susciten sobre ella. El usuario, por virtud de su aceptación renuncia expresamente a cualquier fuero que, por aplicación de la Ley de Enjuiciamiento Civil vigente pudiera corresponderle.

CONTACTA AMB NOSALTRES

12 + 15 =

Possums Tech and Communication S.L.
Telèfon 872 220 039
info@amazcat.cat
© All rights reserved

error:
×